Menu
Your Cart

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

 


Apstrādājot personas datus SIA “EDZ GROUP” (turpmāk “XMOVE”) ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī citus tiesību aktus privātuma un personas datu apstrādes un aizsardzības jomā.

 

 


Personas dati

 


Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

 

 


Privātuma politikas piemērošana

 


XMOVE privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, XMOVE interneta veikalā.

 

 


Pamatinformācija

 


Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

 


Pārzinis: SIA “EDZ GROUP”, reģistrācijas Nr. 40203296766

 


Juridiskā adrese: Cēsu nov., Cēsis, Lenču iela 9A - 7, LV-4101

 


Tiesiskais pamats: SIA “EDZ GROUP” leģitīmās intereses.

 


Datu nodošana uz trešo valsti: Nenotiek.

 


Datu saņēmēji: Pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c..

 


Datu aizsardzības speciālists: xmove.run@gmail.com

 

 


Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats

 


Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu XMOVE leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu personas datu saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības.

 


Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai XMOVE reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot XMOVE leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.

 


Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas (“ugunsmūrus”) un izmantojot citu tehnoloģiskos risinājumus. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves sistēmām un speciālām programmatūrām.

 

 


Personas datu nodošana

 


Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

 


Personas dati var tikt nodoti XMOVE sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām, fiziskām personām (juristi, advokāti). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu XMOVE tiesiskās un leģitīmās intereses.

 

 


Komerciālu piedāvājumu, reklāmas materiālu sūtījumi

 


Komerciāli paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem / fiziskām personām, kuri/kuras ir piekritušas saņemt XMOVE komerciālos paziņojumus (reklāmas materiālus). Informācija par atteikšanos no komerciālo (reklāmas) paziņojumu saņemšanas ir norādīta komerciālā (reklāmas) e-pastā. Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: xmove.run@gmail.com.

 

 


Personas datu aizsardzība

 


Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.

 

 


Piekļuve saviem personas datiem

 


Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot (pa pastu: SIA “EDZ GROUP”, Cēsu nov., Cēsis, Lenču iela 9A - 7, LV-4101, Latvija, pa e-pastu: xmove.run@gmail.com).

 


Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai XMOVE būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā XMOVE izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

 

 


Tiesības atsaukt piekrišanu

 


Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišanas savu personas datu apstrādei.

 


Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt uz SIA “EDZ GROUP” juridisko adresi: Cēsu nov., Cēsis, Lenču iela 9A - 7, LV-4101, Latvija, un/vai pa e-pastu: xmove.run@gmail.com.  Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).

 

 


Sīkdatnes

 


XMOVE interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu tās funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu. Tāpat sīkdatnes tiek izmantotas, lai individualizētu lietotāju pārlūkošanas pieredzi un rādāmo saturu, kā arī rādītu piedāvājumus, kas būtu aktuāli tieši lietotājam. Ar sīkdatnēm tiek analizēta lietotāju pārlūkošanas vēsture, un šie dati tiek izmantoti, lai sniegtu lietotājiem iespēju izmantot XMOVE pakalpojumus. Lietotāju pārlūkošanas dati, kas ir bezpersoniski un pēc kuriem nevar noteikt personību, var tikt nodoti reklāmas pakalpojumu partneriem.

 


Lietotājs jebkurā brīdī var atsaukt savu sniegto piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, iesniedzot lūgumu pa e-pastu xmove.run@gmail.com. Atsaucot savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, lietotājiem jau ieviestās sīkdatnes ir arī jāizdzēš pārlūkprogrammā.

 

 


Nobeiguma informācija

 


XMOVE ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to informējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus).

 


Datu subjektam (fiziskai personai), ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ir tiesības vērsties pie XMOVE vai Datu valsts inspekcijā.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu Jūsu iepirkšanās pieredzi mūsu veikalā. Spiežot uz "Apstiprinu", Jūs piekrītat mūsu sīkdatņu politikai.